วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

1. วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

วิชาภาษาอังกฤษที่เรียนในเทอมนี้เป็นการทบทวนสิ่งที่เคยเรียนมาแล้วในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาแต่ละคน โดยจะมีการเขียนประโยคแนะนำตัวเอง การจับใจความจากบทความที่ท่านอาจารย์อ่านให้ฟังเพื่อเป็นการฝึกทักษะในการฟังและการเขียน สืบค้นบทความงานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาในรูปแบบต่างๆ และให้แปลความหมายของบทความนั้น สอนให้นักศึกษาเปิดดิชชั่นนารีให้เป็นและใช้ให้ถูกต้อง เช่น คำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์ และคำกิริยาวิเศษณ์ ส่วนสุดท้ายที่ท่านอาจารย์สอนคือการอ่านบทความง่านๆจากหนังสือ student weekly หรือวารสารที่เป็นภาษาอังกฤษ

ไม่มีความคิดเห็น: