วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

2. วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเป็นวิชาที่ท่านอาจารย์สอนเกี่ยวกับภาษาไทยที่ต้องเขียนให้ถูกต้องเนี่องจากเราเป็นคนไทยและเป็นคุณครูด้วยจึงจำเป็นอย่างยิ่ง โดยท่านจะสอนเรื่องการเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง การใช้คำในประโยค การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของภาษาไทยจากเนื้อเพลง สารคดี บทความ และวรรณกรรม ซึ่งมักจะมีคำอุปมา คำอุปมัย คำซ้อน การสัมผัสอักษร การสัมผัสสระ การเล่นคำ

ไม่มีความคิดเห็น: